Om Dansk Føtalmedicinsk Selskab

På denne side er der information om bestyrelsen samt udvalg og diverse grupper. Det er også her der kan findes information om medlemsskab.

Dansk Føtalmedicinsk Selskab (DFMS) er et tværfagligt medicinsk selskab, som har til formål at virke for patientbehandling, uddannelse, udvikling, kvalitetssikring og forskning med relation til føtalmedicin. Fagområdet føtalmedicin omfatter screening, diagnostik, kontrol og behandling af det ufødte barns sygdomme.

 


Vedtægter for
Dansk Føtalmedicinsk Selskab (DFMS)

§ 1
Foreningens navn er Dansk Føtalmedicinsk Selskab.

Dansk Føtalmedicinsk Selskab har til formål:

•  at virke for patientbehandling, uddannelse, forskning og udvikling samt kvalitetssikring med relation til føtalmedicin ved at samle alle faggrupper, der er involveret i føtalmedicin i én national forening.

•  at øge kundskaberne blandt medlemmer og i samfundet som helhed om alle aspekter af føtalmedicin for at fremme forståelsen for og kvaliteten af føtalmedicinske undersøgelser og behandling

•  at fungere som kontaktorgan i faglige, politiske og etiske spørgsmål som vedrører føtalmedicin, herunder også til beslægtede internationale organisationer.

§ 2
Medlemskab:

Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan følgende optages som ordinære medlemmer med stemmeret:

  1. Læger med interesse for føtalmedicin
  2. Sonografer (ikke-lægeligt personale med specialuddannelse i føtalmedicinsk ultralydskanning)
  3. Videnskabelige og tekniske medarbejdere hvis arbejde har relation til føtalmedicin.
  4. Læger, sonografer samt videnskabelige og tekniske medarbejdere fra andre lande med interesse for føtalmedicin.
  5. Personer ansat i firmaer med tilknytning til føtalmedicin kan optages som medlemmer, dog uden stemmeret, og er ikke valgbare.

Firmaer kan ikke være medlem af foreningen.
Tvivlstilfælde afgøres af generalforsamlingen.

§ 3
Generalforsamling:

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt, evt. i forbindelse med selskabets årsmøde.

Tidspunkt for den ordinære generalforsamling skal meddeles på selskabets hjemmeside senest 5 uger før afholdelsen samt ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, der har oplyst en korrekt sådan.

Forslag til dagsorden, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside mindst 10 dage før afholdelsen og ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, som har opgivet e-mail adresse.

Dagsordenen skal i nævnte rækkefølge omfatte valg af dirigent, valg af referent, formandsberetning, beretning fra de nedsatte udvalg, forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, fastsættelse af kontingent, indkomne forslag, valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt eventuelt.

Selskabets regnskab gennemgåes af kassereren og kommenteres af revisor.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Afstemningsproceduren bestemmes af dirigenten, dog gennemføres skriftlig afstemning, såfremt 1 af de tilstedeværende ønsker det.

Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre selskabets love kræver andet. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 4
Bestyrelse:

Bestyrelsen er sammensat af 18 medlemmer: 12 læger og 6 sonografer/ikke-lægelige medlemmer.

Stk. 1
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Alle ordinære medlemmer er valgbare til bestyrelsen og kan opstille til valg på generalforsamlingen.

Fra hver region vælges 2 læger, fra Region hovedstaden dog 4 læger. Fra hver region vælges én ikke-lægelig repræsentant, dog 2 repræsentanter fra region Hovedstaden.

Stk. 2
1.
Forud for generalforsamlingen afholder lægerne i DFMS et valg mhp indstilling af regionens lægelige kandidater til bestyrelsen.
Hver region indstiller 2 kandidater, dog 4 kandidater fra region Hovedstaden.

2.
Forud for generalforsamlingen afholder ikke-lægelige medlemmer i DFMS et valg mhp indstilling af regionens ikke-lægelige kandidater til bestyrelsen.

Hver region indstiller 1 kandidat, dog 2 kandidater fra region Hovedstaden.

Stk. 3
1.
Ved generalforsamlingen vælger lægerne 12 lægelige repræsentanter, 2 fra hver region, dog 4 fra region Hovedstaden.
De ikke-lægelige medlemmer vælger 6 ikke-lægelige repræsentanter, én fra hver region, dog 2 kandidater fra region Hovedstaden.

2.
Valgperioden er 2 år, med mulighed for forlængelse i 2 år. I særlige tilfælde kan en repræsentant genvælges mere end én gang.
Ved selskabets første generalforsamling, vælges én lægelig repræsentant fra hver region, dog 2 fra region Hovedstaden, kun for 1 år, de øvrige vælges for 2 år.

Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger således selv en formand, næstformand, sekretær og kasserer blandt dets medlemmer. Disse fire udgør forretningsudvalget.
Formand og næstformand skal begge være speciallæger i gynækologi og obstetrik med føtalmedicin som arbejdsområde.
Under vakance i formandspladsen fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling.

§ 5
Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende l. januar.
Som udmeldt betragtes den, som ikke har betalt kontingent 6 måneder efter generalforsamlingen. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.
Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25 medlemmer.
Beslutningen om eksklusion tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de i § 11 angivne regler.

§ 6
Økonomi :

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 1
Selskabet forpligtes ved underskrift af to medlemmer af forretningsudvalget.

Kassereren bestyrer selskabets økonomi, herunder bankkonti, under hensyn til selskabets formål. Ved valg af ny kasserer skal fuldmagt til foreningens konti attesteres ved underskrift af 2 medlemmer af forretningsudvalget.

Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse på foreningens vegne.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling på hvis dagsorden, det har været opført.
Den ordinære generalforsamling vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer.

§ 7
Ændring af vedtægter:

Ændring af Dansk Føtalmedicinsk Selskabs love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jvnf. lovenes § 11.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet.

§ 8

Selskabet søger optagelse som medlem af Dansk Medicinsk Selskab og repræsenteres heri af formand og evt. andre medlemmer af selskabet. Sidstnævnte udpeges af bestyrelsen for en periode af højst 3 år.

§ 9
Møder:

Selskabet afholder årligt min. to møder: generalforsamling og et årsmøde. Møderne kan evt. afholdes i forbindelse med hinanden.
Alle medlemmer af selskabet har adgang til Generalforsamlingen.
Alle med interesse for føtalmedicin har adgang til årsmødet, såfremt der er betalt deltagergebyr.

§ 10
Udvalg/arbejds-/guidelinegrupper til afgrænsede opgaver:

Bestyrelsen, generalforsamlingen eller forsamlingen ved selskabets årsmøde kan tage initiativ til at der nedsættes udvalg/arbejdsgrupper/guidelinegrupper.
Udvalg/arbejds-/guidelinegrupper har en afgrænset opgave og et kommissorium.
Udvalget/arbejds-/guidelinegruppen kan være permanent eller være et ad hoc udvalg.

For hvert udvalg/arbejds-/guidelinegruppe udpeges en tovholder, der er hovedansvarlig for gruppens/udvalgets arbejde herunder kontakt til bestyrelsen og afrapportering ved den årlige generalforsamling og/eller selskabets årsmøde.

Tovholder udpeges ved nedsættelsen af et udvalg, guidelinegruppe eller arbejds-gruppe. Tovholder udpeges for en 2-årig periode og kan genvælges for en yderligere 2-årig periode. Herefter stiles mod udpegning af ny tovholder for at sikre rotation. Forlængelse kan dog ske, såfremt generalforsamlingen ønsker dette.

Tovholder for en guidelinegruppe bør være speciallæge.

Udvalg/arbejds-/guidelinegrupper er åbne for tilmelding for alle medlemmer. Ved sammensætning af disse skal tilstræbes repræsentation fra alle regioner. Tovholderen kan afvise yderligere tilmeldinger, hvis gruppen er fuldtegnet. Der er ikke tidsbegrænsning vedr. medlemskab af en arbejdsgruppe.

Tovholdere for udvalg aflægger beretning årligt ved generalforsamlingen eller selskabets årsmøde afhængigt af, om der er tale om et organisatorisk udvalg eller guideline-gruppe. Beretning kan for særligt vigtige udvalg aflægges i begge forsamlinger.

Ved hver årlig generalforsamling og selskabets årsmøde gennemgås tovholder- og medlemsstatus for alle udvalg. En arbejdsgruppe/ guidelinegruppe eller udvalg nedlægges, når dets opgave er løst.

Formanden for Dansk Føtalmedicinsk Selskab aflægger årligt beretning ved generalforsamlingen.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes med mindst 3 ugers frist og fortrinsvis afholdes i tilslutning til et ordinært møde.

§ 12

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget med 2/3 majoritet på en generalforsamling, på hvis dagsorden emnet har været opført.

Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

§ 13

Et evt. overskud efter opløsning af selskabet skal anvendes i henhold til selskabets §1.


Vedtaget på Dansk Føtalmedicinsk Selskabs stiftende møde d. 18.11.2009 på Klitgaarden af:

Carsten Henriques

Connie Jørgensen

Eva Hoseth

Finn Stener Jørgensen

Hedvig Poulsen

Helle Zingenberg

Inger Stornes

Lillian Skibsted

Olav Bjørn Petersen

Richard Farlie

Susanne Pouplier

Peter Skovbo

-

Ændringer af selskabets vedtægterne vedtaget på Generalforsamlingen 6.6.2011:              

Paragraf 2:

Der tilføjes et nyt stk. 2:

-

Æresmedlemskab

Æresmedlemskab kan tildeles en person, som har ydet en extraordinær indsats for Føtalmedicin og/eller for Dansk Føtalmedicinsk Selskab.

Ethvert medlem af DFMS kan foreslå en person udnævnt til æresmedlem ved indsendelse af skriftligt motiveret forslag

herom til Bestyrelsen, senest to måneder før en ordinær Generalforsamling.

Æresmedlemskab tildeles af Generalforsamlingen efter indstilling fra Bestyrelsen.

Æresmedlemskab er livsvarigt.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

Paragraf 4, stk 2:

Der tilføjes et nyt punkt 3:

Såfremt et medlem af Bestyrelsen i valgperioden skifter arbejdssted til anden region, fratræder pågældende som bestyrelsesmedlem ved førstkommende Generalforsamling

medmindre pågældende nyvælges i den region, hvortil pågældende flytter.